PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Statut Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych i w dalszej części statutu zwane jest Towarzystwem.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą jego władz m. st. Warszawa.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§5

Towarzystwo używa pieczęci i odznak (według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej).

Rozdział II

Cele i środki działania


§6

Celem Towarzystwa jest dbałość o ochronę polskich ogrodów botanicznych jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; uświadamianie społeczeństwu roli edukacyjnej i popularyzacyjnej ogrodów botanicznych i kolekcji przyrodniczych; podejmowanie wszechstronnych działań i realizowanie przedsięwzięć na rzecz utrzymania i rozwoju ogrodów.

§7

Towarzystwo realizuje swój cel przez:

 1. pomoc członkom Towarzystwa w tworzeniu, wzbogacaniu utrzymywaniu ich zbiorów botanicznych;
 2. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu wspierania działalności członków Towarzystwa;
 3. prowadzenie współpracy naukowej i edukacyjnej na obszarze kraju i poza jego granicami;
 4. popularyzację wiedzy botanicznej i ogrodniczej poprzez organizację szkoleń, odczytów, konferencji itp.;
 5. popularyzację wiedzy o działalności i osiągnięciach członków Towarzystwa;
 6. pełnienie funkcji doradczo-opiniodawczej oraz wspieranie wzajemnych inicjatyw w realizacji celów statutowych;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki.


§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. rzeczywistych
 2. wspierających
 3. honorowych

§9

 1. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być każdy, kto zostanie przyjęty przez Zarząd Towarzystwa, na podstawie rekomendacji dwóch członków rzeczywistych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Członkowie rzeczywiści przyjmowani są do Towarzystwa na podstawie złożonej pisemnej deklaracji, której wzór ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie założyciele są członkami rzeczywistymi Towarzystwa z mocy Statutu.

§10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stały wkład finansowy lub rzeczowy.
 2. Członkami wspierającymi mogą być zwłaszcza ogrody botaniczne.

§11

 1. Członek rzeczywisty Towarzystwa ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;
  2. brać udział w zebraniach i pracach, odczytach i konferencjach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa;
 2. Przedstawicielom i pracownikom instytucji będących członkami wspierającymi, a także członkom wspierającym, które są osobami fizycznymi przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt b) i c).

§12

Członkowie zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa;
 3. opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§14

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec.
 2. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka wspierającego, jest natomiast zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa Towarzystwa;
 2. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich;
 3. wykluczenia, które może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§16

Członkowi skreślonemu z Towarzystwa przysługuje w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu, prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej, której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa


§17

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w dalszych postanowieniach statutu, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata.

§18

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Jedynie członek rzeczywisty Towarzystwa ma prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym.

§19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwołuje zarząd Towarzystwa co trzy lata, a zebranie sprawozdawcze raz do roku rozsyłając zawiadomienia zawierające termin, miejsce i proponowany porządek obrad najpóźniej na 14 dni przed datą zebrania.

§20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków rzeczywistych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku (żądania); obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
 3. wybór przewodniczącego i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 4. zatwierdzanie regulaminów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
 5. nadawanie godności członka honorowego - na wniosek Zarządu;
 6. powoływanie stałych komisji;
 7. rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał;
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa;
 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

§22

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają - z zastrzeżeniem §38 - zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych;
  2. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
 2. Prawo głosu nie przysługuje członkom rzeczywistym, którzy do dnia Walnego Zgromadzenia nie opłacili należnych składek.

§23

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane.

§24

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z przewodniczącego i 4 - 6 członków;
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika;
 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować nowego członka do swego składu, jednakże liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 składu pierwotnego Zarządu. Przewodniczącego nie można dokooptować.

§25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż cztery razy do roku. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół. O posiedzeniach Zarządu powiadamia się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Zarządu lub jeden z jego zastępców.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i podejmowanie działań w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminu Zarządu oraz uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków;
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 4. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa;
 5. rozpatrywanie bieżących sprawozdań merytorycznych i finansowych składanych przez przewodniczącego i komisje;
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków;
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz bilansów zatwierdzonych przez Komisję Rewizyjną;
 8. obsada stanowisk dyrektora biura Towarzystwa oraz głównego księgowego Towarzystwa, chyba, że obsługa księgowa Towarzystwa zostanie zlecona na zewnątrz;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz, w tym przyjmowanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, z zastrzeżeniem przepisu (28.

§27

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§28

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§29

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§30

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

§32

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

Majątek


§33

 1. Na majątek składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. dotacje i subwencje,
  4. wpływy z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń.

§34

 1. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy członków Zarządu według upoważnienia udzielonego przez Zarząd, albo jednego członka Zarządu i innej osoby, której zostanie udzielone pełnomocnictwo.
 2. Do podpisywania pism i dokumentów w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu, Zarząd może upełnomocnić jednego członka Zarządu a również dyrektora biura lub głównego księgowego.

§35

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają dla swej ważności zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa


§36

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§37

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§38

 1. W razie rozwiązania Towarzystwa, pozostałości jego majątku, po spłaceniu należności, długów i innych zobowiązań, przechodzą na własność Polskiego Towarzystwa Botanicznego, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 3. Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób, której skład i miejsce urzędowania podaje się do wiadomości wszystkich członków.

Statut do pobrania w formacie Adobe Reader : statut PTOB.pdf

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 23.02.2010 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych