PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodzaju Hedera - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego

Profesor Jerzy Tumi³owicz podczas oceny kolekcji bluszczy
we Wroc³awskim Ogrodzie Botanicznym oraz jedna z
opiekunek kolekcji Hanna Grzeszczak--Nowak.

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja rodzaju Hedera
W³a¶ciciel kolekcji: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego
Adres kolekcji: ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wroc³aw
Telefon/faks: 71 322 59 57 / 71 322 44 83
Email: arboretum@biol.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/
Osoba odpowiedzialna na prowadzenie kolekcji:mgr in¿. Wioletta Foremska, mgr in¿. Hanna Grzeszczak-Nowak
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 547
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 06-09-2011

Lista taksonów wchodz¹cych w sk³ad kolekcji (stan na wiosnê 2010):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 15.02.2013 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych