PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja rodziny Bromeliaceae - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja rodziny Bromeliaceae
W³a¶ciciel kolekcji: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego
Adres kolekcji: ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wroc³aw
Telefon/faks: 71 322 59 57 / 71 322 44 83
Email: obuwr@biol.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/
Osoba odpowiedzialna na prowadzenie kolekcji: mgr in¿. Karolina Soko³owska
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 512
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 06-09-2011

Lista taksonów wchodz±cych w sk³ad kolekcji (stan na wiosnê 2010):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych