PL EN

Ogród Botaniczny UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

Kolekcja odmian Rhododendron historycznej rasy ³u¿yckiej (odmiany Seidla) - Arboretum w Wojs³awicach filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego

Fragment kolekcji ró¿aneczników w Arboretum Wojs³awice.

Nazwa Kolekcji Narodowej: Kolekcja odmian Rhododendron historycznej rasy ³u¿yckiej (odmiany Seidla)
W³a¶ciciel kolekcji: Arboretum w Wojs³awicach filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroc³awskiego
Adres kolekcji: Wojs³awice 3, 58-230 Niemcza
Telefon/faks: 71 322 59 57 / 74 837 64 69
Email: arboretum@biol.uni.wroc.pl
Strona internetowa: http://www.arboretumwojslawice.pl
Osoba odpowiedzialna na prowadzenie kolekcji: mgr in¿. Hanna Grzeszczak-Nowak
Liczba taksonów Kolekcji Narodowej: 117
Data zatwierdzenia Kolekcji Narodowej: 06-09-2011

Lista taksonów wchodz±cych w sk³ad kolekcji (stan na wiosnê 2010):

e-mail | Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011 | ©2007 Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych